ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

VAN:
Arjan Rietvink Digital Mastering B.V.
Hermesweg 8, unit 13
3741 GP Baarn
hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker
en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van gebruiker en zijn
directie.
4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in
acht worden genomen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.
8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
9. Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om
in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst, informatie en middelen
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die opdrachtgever redelijkerwijs van
gebruiker mag verwachten. Gebruiker kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd
resultaat.
2. Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch
neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor
zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en
7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op
de wijze, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan gebruiker zijn
verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening
te brengen.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle middelen en voorzieningen, waarvan gebruiker aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en te allen tijde aan gebruiker ter
beschikking staan en naar behoren functioneren. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde middelen niet afdoende ter beschikking van gebruiker zijn, heeft gebruiker het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan
gebruiker verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te
zijn.
6. Opdrachtgever is gehouden gebruiker onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte
gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang
kunnen zijn.
7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.1 In geval van een digitale online release dient de opdrachtgever zelf de gemasterde audiofile te
controleren, alvorens deze aan te bieden aan de download portal (zoals I-Tunes, Dance-Tunes etc).
8 2. In het geval van een fysieke release op CD dient de opdrachtgever zelf aan de hand van een
safetycopy c.q. luistercopy van de geleverde premaster te controleren of alle werken er in de juiste
uivoeringen/versies op staan, al dan niet verstrekt door de opdrachtgever. Dit dient te gebeuren voordat
de premaster in productie wordt genomen. Het vorenstaande geldt ook ten aanzien van de geleverde
viewing copy van door gebruiker in opdracht van de opdrachtgever uitgevoerde beeldproducties.
8.3 Eventuele gebreken en of onregelmatigheden van de digitale gemasterde audiofile, c.q. premaster
c.q. viewing copy dienen binnen 3 werkdagen gemeld worden. Na 3 werkdagen zijn de verdere kosten
die dan nog worden gemaakt door derden of door de gebruiker geheel voor eigen rekening van de
opdrachtgever en is gebruiker niet meer verantwoordelijk voor het eindproduct.
9. Het door de gebruiker laten produceren van premasters met een langere speelduur dan de door de
betreffende CD-fabriek aanbevolen gegarandeerde maximum speelduur geschiedt geheel op eigen risico
van de opdrachtgever.
10. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen
locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste
faciliteiten.
11. Alle door opdrachtgever verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van gebruiker volgens de richtlijnen genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie zie de Privacy Verklaring gepubliceerd op de website: ar-onlinemastering.com
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties
zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Gebruiker is gerechtigd aan
opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging
of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of
aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.
Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn
dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet
wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij gebruiker de overeenkomst ook niet of niet geheel
uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde
redelijke termijn.
Artikel 7 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond
van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan
afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in
rekening worden gebracht.
5. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker
niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
6. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van
aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
7. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in
zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet
toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de
overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief
in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan,
vermelden.
Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven
wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het
opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment
van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente als mede de kosten worden voldaan.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen premasters, safety’s,
luisterkopieën, beeld- en of geluidsmateriaal, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,
(elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende
verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade als mede tegen diefstal en de polis van
deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze
aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden
en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 10 Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan
verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een
minimum van € 50,00.
2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook
deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van
opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 11 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te
worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van
de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Een reclame schort de
betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voorzover de gebruiker aan opdrachtgever
schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze de reclame (deels) gegrond acht.
2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste
dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is,
zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
Artikel 12 Vervaltermijn
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft
dat gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks -tenzij dit
reeds op grond van het bepaalde in artikel 11.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan gebruiker kenbaar te
maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde
kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte
geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het
verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.
Artikel 13 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een
naar de omstandigheden redelijk termijn.
2. Indien de overeenkomst tussentijds (in het geval de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd)
wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan
gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige
resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking
worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met
opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er
feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar
zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, is
opdrachtgever verplicht deze aan gebruiker te betalen met in achtneming van hetgeen gesteld is in artikel
7 en 8 van deze algemene voorwaarden.
Artikel 14 Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven
te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te
vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft
gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op eerste verzoek van gebruiker binnen 14 dagen in
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting tot
teruggave, is opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten
van vervanging, aan gebruiker te vergoeden.
Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet heeft
voldaan aan zijn uit artikel 4.3 voortvloeiende informatieverplichting, of doordat de door opdrachtgever
verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.5 instaat.
3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, van de in de opdracht van de
opdrachtgever door gebruiker aangebrachte wijzigingen en of toevoegingen van samples in de werken in
de vorm van editting, mixing, additionele productie en mastering. Vorenstaande geldt ook voor in
opdracht van de opdrachtgever door gebruiker aangebrachte wijzigingen en of toevoegingen van samples
aan beeldmateriaal.
3.1 Onder de in artikel 16 punt 3 genoemde samples wordt verstaan: toevoegingen van geluids- en of
beeldfragmenten aan het door opdrachtgever aangeleverde materiaal, die oorspronkelijk niet voorkomen
in dit materiaal. Deze samples worden verkregen uit bijv. werken van derden of door additionele productie.
4. Gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van
door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden.
5. Gebruiker is overigens steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken
of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
6. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst
te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
8. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
Artikel 17 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering
van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van
virussen en defecten.
3. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband
houdt met of voortvloeit uit de door gebruiker uitgevoerde opdracht, indien en voor zover gebruiker
daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 16 niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.
Artikel 18 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op
opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden
worden gebracht.
Artikel 19 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen
uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie
te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 20 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als
dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding
of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond
van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de
rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals premasters, safety’s, luister copys, viewing copys, beelden
geluidsmateriaal, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software
enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem
zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter
kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht.
Artikel 22 Monsters en modellen
1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als
aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee
zal overeenstemmen.
2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere
afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te
leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.
Artikel 23 Niet-overname personeel
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst als mede één jaar na beëindiging
daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met
gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze
overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de
overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
Artikel 24 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 25 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven, of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Artikel 26 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Almere.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
tot stand komen van de overeenkomst.